Image

Faktablad: EuroPriSe

Projektet “The European Privacy Seal” (EuroPriSe) syftar till att utvärdera marknadspotentialen för ett paneuropeiskt sigill för persondataskydd som utfärdas av oberoende tredjeparter. Dessa certifierar att IT-produkter och IT-baserade tjänster möter de krav på persondataskydd som uppställs i europeiska regler för personlig integritet.

EuroPriSe, projektet  “the European Privacy Seal”, syftar till att utvärdera ett specifikt europeiskt  granskningsprogram för certifiering av IT-produkter och IT-baserade tjänster i  enlighet med europeiska regler för persondataskydd genom en tvåstegsprocess: en  utvärdering av produkten eller tjänsten av en accepterad IT-jurist och en  accepterad IT-säkerhetsexpert som sammanfattar sin bedömning i en utvärderingsrapport.  Därefter valideras utvärderingsrapporten av ett ackrediterat  certifieringsorgan.

Ett stort problem för IT marknaden idag är bristen på  förtroende för IT-produkter och IT-baserade tjänster på grund av att dessa  många gånger ger möjligheter till elektronisk övervakning. Medborgare och  företag vill ofta ha en “rimlig trygghet” att IT-produkter och IT-baserade  tjänster används på ett sådant sätt att den personliga integriteten inte  urholkas. Idag finns det inte något enhetligt och transparent stöd för att  välja produkter och tjänster som möter de europeiska persondataskyddsreglerna.

EuroPriSe syftar till att kunna erbjuda en transparent procedur med pålitliga kriterier för att  utfärda ett paneuropeiskt sigill avseende persondataskydd. Med hjälp av sigillet  kan producenter visa att en produkt eller tjänst har bedömts som acceptabel av  en oberoende dataskyddsorganisation och därför kan ses som pålitlig. Sigillet  kan därmed bidra inte bara till konsumentskydd utan även ge upphov till positiv  marknadsföring av produkter och tjänster.

EuroPriSe undersöker  marknadsförutsättningarna för

  • Frivillig persondataskyddscertifiering för hela den europeiska marknaden
  • Transparent och icke-byråkratisk procedur med pålitliga kriterier
  • Övervakat av oberoende certifieringsorgan
  • Marknadsföringsmöjligheter för produkter och tjänster avseende persondataskydd
  • Jämförbarhet mellan produkter och tjänster genom korta publicerade rapporter

EuroPriSe bygger på en  europeisk anpassning av det idag redan framgångsrika certifieringsprogrammet  för persondataskydd (Guetesiegel) hos den tyska delstaten Schleswig-Holstein. EuroPriSe riktar sig till de som är intresserade av att delta i pilotutvärderingar, t.ex.  tillverkare av IT-produkter eller IT-baserade tjänster där behandling eller lagring  av personuppgifter sker, IT-säkerhetsexperter, IT-jurister och  dataskyddsmyndigheter. Projektet kommer att genomföra en workshop för  potentiella experter och planerar att kunna utfärda de första europeiska  sigillen för produkter och tjänster som kan möta de europeiska reglerverken för  persondataskydd.

EuroPriSe drivs som ett konsortium som leds av The Independent Centre for Privacy Protection  Schleswig-Holstein (ICPP/ULD), Tyskland. De 8 medlemmarna från europeiska  länder innefattar dataskyddsmyndigheter i Madrid, Agencia de Protección de  Datos de la Communidad de Madrid och i Frankrike, the Commission Nationale de  l’Informatique et de Libertés (CNIL), den österrikiska Academy of Science och  London Metropolitan University från England, Borking Consultancy från  Nederländerna, Ernst & Young AB från Sverige, TÜV Informationstechnik GmbH  från Tyskland, och VaF s.r.o. från Slovakien.

EU stöd: 1239000 €

Projektperiod: June 2007 – November 2008

Webbplats: www.european-privacy-seal.eu

Kontakt: Kirsten Bock, europrise@datenschutzzentrum.de

Deltagarländer: Austria, France, Germany, Slovakia, Spain, Sweden,
Netherlands, United Kingdom

© 2008 - 2021 | EuroPriSe GmbH - European Privacy Seal | Handelsregister-Nr. (Commercial Register No.): Bonn HRB 20387

No responsibility for the accuracy of the information. Contact | Privacy Notice | Imprint