Image

Fakty o EuroPriSe

Projekt European Privacy Seal (EuroPriSe) poskytne celoeurópsku „pečať súkromia“, vydávanú nezávislými tretími stranami, potvrdzujúcu súlad IT produktov, resp. služieb podporovaných IT, s európskymi smernicami pre súkromie a ochranu údajov.       

Projekt Európskej pečate súkromia EuroPriSeje zameraný na ustanovenie európskeho auditu produktov, potvrdzujúceho súlad IT produktov/služieb podporovaných IT, s európskymi smernicami pre súkromie a bezpečnosť údajov. Potvrdenie o súlade je výsledkom dvojstupňovej procedúry – vyhodnotenie produktu alebo služby uznanými právnymi a IT expertami a následná krížová kontrola hodnotiacej správy akreditovaným certifikačným orgánom.

Jedným z hlavných problémov ktorým musíčeliť informačná spoločnosť je nedostatok dôvery v IT produkty a služby spôsobený možnosťami elektronického sledovania. Občania i firmy často potrebujú „vieru v dobré úmysly“ keď používajú IT produkty a služby dôležité pre súkromie. V súčasnosti neexistuje transparentné usmernenie pre výber produktu ktorý by vychádzal v ústrety bezpečnosti údajov a súkromiu.

EuroPriSe poskytne transparentnú procedúru a spoľahlivé kritéria pre udelenie Európskej pečate súkromia. Táto pečať súkromia je vizuálnym vyjadrením toho, že produkt bol preskúmaný a odsúhlasený nezávislou organizáciou zameranou na ochranu súkromia a teda je znakom dôveryhodnosti produktu. Pečať súkromia takto podporuje ochranu spotrebiteľov a ich dôveru a súčasne stimuluje orientáciu výrobcov a dodávateľov na tovary a služby dôležité pre ochranu súkromia.

EuroPriSe sa usiluje o ustanovenie

  • systému dobrovoľnej certifikácie súkromia v Európe
  • transparentnej nebyrokratickej procedúry a spoľahlivých kritérií
  • dohľadu nezávislej tretej strany
  • viditeľnosti súladu s potrebami ochrany súkromia na účely marketingu
  • porovnateľnosti produktov podľa stručných verejne dostupných hodnotiacich správ

Projekt EuroPrisevychádza z úspešných kritérií a certifikačnej schémy pečate súkromia (Guetesiegel) používaných v spolkovom štáte Šlezvicko-Holštajnsko, ktoré upraví na európske požiadavky. EuroPriSeje zaujímavý pre výrobcov IT produktov a služieb súvisiacich so spracovaním alebo skladovaním osobných údajov, technických a právnych expertov a úrady na ochranu osobných údajov so záujmom o účasť v pilotných testovaniach. V rámci projektu sa zrealizuje workshop pre potenciálnych expertov a v pláne je aj udelenie prvých Európskych pečatí súkromia produktom alebo službám ktoré môžu byť nasadené v súlade s európskymi smernicami o súkromí a bezpečnosti údajov.

Konzorcium EuroPriSevedie nezávislé centrum pre ochranu súkromia Šlezvicko-Holštajnska (Unabhängiges Landeszentrum für Datenschutz – ULD), Nemecko. Medzi partnermi z 8 krajín EÚ sú úrady na ochranu osobných údajov regiónu Madridu (Agencia de Protección de Datos de la Communidad de Madrid) a Francúzska (Commission Nationale de l’Informatique et de Libertés – CNIL), rakúska Akadémia vied, London Metropolitan University z Veľkej Británie, spoločnosti Borking Consultancy z Holandska, Ernst and Young AB zo Švédska, TÜV Informationstechnik GmbH z Nemecka a VaF s.r.o. zo Slovenska.

EU financovanie: 1239000 €

Trvanie: jún 2007 – november 2008

Webstránka: www.european-privacy-seal.eu

Kontakt: Kirsten Bock, europrise@datenschutzzentrum.de

Zúčastnené krajiny: Francúzsko, Holandsko, Nemecko, Rakúsko, Slovensko,
Španielsko, Švédsko, Veľká Británia

© 2008 - 2021 | EuroPriSe GmbH - European Privacy Seal | Handelsregister-Nr. (Commercial Register No.): Bonn HRB 20387

No responsibility for the accuracy of the information. Contact | Privacy Notice | Imprint